วันที่ 1 ตุลาคม 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

แสดงกฏหมายที่เกี่ยวข้องที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 17
หน้า : 1 จาก 2 หน้า

- กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ผู้แต่ง / ที่มา : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560, วันที่ : ศ. 06 ตุลาคม 2560 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : ศ. 06 ตุลาคม 2560
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560

- พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้แต่ง / ที่มา : กระทรวงแรงงาน, วันที่ : ศ. 23 มิถุนายน 2560 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : ศ. 23 มิถุนายน 2560
พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. ๒๕๖๐

- ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่่ประสบภัยพิบัติร้ายแรง
ผู้แต่ง / ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา, วันที่ : อ. 13 มิถุนายน 2560 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 13 มิถุนายน 2560
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่่ประสบภัยพิบัติร้ายแรง

- พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้แต่ง / ที่มา : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, วันที่ : อ. 02 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 02 กุมภาพันธ์ 2559
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558
ผู้แต่ง / ที่มา : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, วันที่ : พ. 25 พฤศจิกายน 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 25 พฤศจิกายน 2558
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558 ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
ผู้แต่ง / ที่มา : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, วันที่ : ศ. 26 มิถุนายน 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : ศ. 26 มิถุนายน 2558
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ประกาศราชกิจจาฯแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (มาตรา 11/1)
ผู้แต่ง / ที่มา : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, วันที่ : พ. 20 สิงหาคม 2557 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 20 สิงหาคม 2557
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..)พ.ศ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปรับปรุงใหม่)

พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
ผู้แต่ง / ที่มา : พระราชกฤษฎีกา, วันที่ : จ. 24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : จ. 24 กุมภาพันธ์ 2557
พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน
ผู้แต่ง / ที่มา : พระราชกฤษฎีกา, วันที่ : จ. 24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : จ. 24 กุมภาพันธ์ 2557
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔

กฎกระทรวงเรื่องการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ผู้แต่ง / ที่มา : กระทรวงแรงงาน, วันที่ : พ. 05 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 05 กุมภาพันธ์ 2557
มีกฎหมายกำหนดงานและจำนวนลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปจากนอกราชอาณาจักรโดยกำหนดให้นายจ้างต้องหักเงินค่าจ้างลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุน

กฎกระทรวงความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
ผู้แต่ง / ที่มา : สำนักความปลอดภัยแรงงาน, วันที่ : จ. 16 ธันวาคม 2556 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : จ. 16 ธันวาคม 2556
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
ผู้แต่ง / ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา, วันที่ : พ. 10 สิงหาคม 2554 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 10 สิงหาคม 2554
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ผู้แต่ง / ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา 27 กุมภาพันธ์ 2551, วันที่ : พ. 10 สิงหาคม 2554 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 10 สิงหาคม 2554
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
ผู้แต่ง / ที่มา : คณะกรรมการค่าจ้าง , วันที่ : พ. 10 สิงหาคม 2554 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 10 สิงหาคม 2554
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ผู้แต่ง / ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา, วันที่ : พ. 01 มิถุนายน 2554 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 01 มิถุนายน 2554
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศฯ


แสดงกฏหมายที่เกี่ยวข้องที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 17
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube