วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

บทความวิชาการ
4 หลักพื้นฐานของ HR
  ที่มา / ผู้แต่ง : คุณสุมนา วงษ์กะพันธ์
Download ไฟล์ Download ไฟล์
ขนาดไฟล์ :
   วันที่ : พ. 28 มกราคม 2558     วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 28 มกราคม 2558

4 หลักพื้นฐานของ HR 

ดย คุณสุมนา วงษ์กะพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด    


“งานบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่มีความสำคัญมากงานหนึ่งในหลายๆ งานขององค์กรหรือธุรกิจ และปัจจัยที่จะทำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประสบความสำเร็จได้นั้นไม่เพียงแต่ผู้รับผิดชอบจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาทิ งานการ

วางแผนทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ งาน Recruitmentงาน Learning and Development งาน Performance Management งาน Organization Development

งานCareer Development งาน Succession Plan งานสร้าง Talentฯลฯ ซึ่งนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวข้างต้น มนุษย์สัมพันธ์

ที่ดีถือเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ และมีความสำคัญยิ่งที่จะทำให้งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม

หรือบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ เพราะคนทำ HR ต้องทำงานร่วมกับคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้สมัครงาน สหภาพแรงงาน

ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง เราจึงไม่อาจมองข้ามคุณสมบัติข้อนี้ไปได้ บางครั้งเราได้วางแผนงานอย่างดีแต่เมื่อผู้ปฏิบัติไม่มีมนุษยสัมพันธ์แล้ว จะทำให้งานที่

วางแผนมาเป็นอย่างดีล้มเหลวได้ เช่น ผู้ปฏิบัติขาดความสามารถในการวิเคราะห์ตนเองหรือวิเคราะห์ผู้อื่นว่าพฤติกรรมการแสดงออกหรือ การพูดเช่นนั้น

ผู้พูดต้องการอะไรกันแน่ ขาดความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับบุคคลหรือกลุ่มคนก็ตาม”

 

องค์ประกอบของมนุษย์สัมพันธ์โดยพื้นฐานจะประกอบไปด้วยหลัก 4 ประการ คือ

1.      ความสามารถในการวิเคราะห์และการเข้าใจตนเอง

2.      ความสามารถในการวิเคราะห์และการเข้าใจความต้องการของผู้อื่น

3.      ความสามารถในการวิเคราะห์และการเข้าใจความแตกต่างของผู้อื่น

4.      ความสามารถในการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษร การสื่อสารโดยการพูดและการสื่อสารด้วยภาษาท่าทาง

 

1.      ความสามารถในการวิเคราะห์และเข้าใจตนเอง

เรื่องนี้ฟังดูเป็นเรื่องง่าย แต่บางคนไม่ทราบว่าตนเองมีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในเรื่องอะไร ถ้ามีจุดแข็งนับเป็นเรื่องดี เช่น เรื่องการเป็นผู้ฟังที่ดี

ถือเป็นจุดแข็ง การเป็นผู้ยิ้มแย้ม ถือเป็นจุดแข็ง ซึ่งกฎข้อแรกของ Dale Carnegie (บิดาของวิชามนุษยสัมพันธ์) ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์คือ ยิ้มแย้ม(Smile)

แต่ถ้ามีจุดอ่อน อาทิ เรื่องอารมณ์ร้อนและไม่รู้จักตนเอง อย่างนี้จะทำให้งานเสียหายได้ มีกรณีตัวอย่างเรื่องอารมณ์ร้อนของผู้ทำหน้าที่คัดเลือกบุคลากร

เรียกชื่อผู้สมัครเพื่อมาเข้าสัมภาษณ์ เรียกครั้งแรกผู้สมัครไม่ได้ยิน จึงเรียกครั้งที่สองพร้อมทั้งแสดงอารมณ์หงุดหงิดและพูดว่าที่นี่ไม่รับคนหูหนวก ผู้สมัครอื่นๆ

เมื่อได้ยินแล้วจะมองภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างไร บางคนอาจไม่อยากมาร่วมงานเพราะเสียความรู้สึกที่ดีกับองค์กรนี้ไปแล้ว

 

2.      ความสามารถในการวิเคราะห์และการเข้าใจความต้องการของผู้อื่น

ความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีของ Maslow มีอยู่ห้าชั้น คือ ความต้องการปัจจัยสี่ ความต้องการความมั่นคง ความต้องการความรัก

ความต้องการการยกย่องให้เกียรติ และสุดท้าย ความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ความต้องการดังกล่าวถ้าเราสามารถวิเคราะห์ให้ได้ว่า

คนที่เราพูดด้วยเขาพูดหรือแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาเขาต้องการอะไร เช่น เพื่อนร่วมงานพูดถึงลูกว่าสอบเข้าแพทย์ได้ยังไม่รู้ว่าหาอะไรเป็นของขวัญดี

กรณีนี้ถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีผู้พูดต้องการให้ชมว่า ลูกเรียนเก่ง ส่วนเรื่องการปรึกษาเรื่องของขวัญเป็นเรื่องรอง ถ้าวิเคราะห์ได้และกล่าวชมเชยที่ลูกของเพื่อน

เรียนเก่งอย่างนี้ถือว่าท่านมีความสามารถในการวิเคราะห์

                                หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ของ Dale Carnegie ได้กล่าวไว้ว่าGive people what they want and then you get what you want

กล่าวง่ายๆ คือ จงให้ในสิ่งที่เขาต้องการจากนั้น เราก็จะได้รับสิ่งที่เราต้องการ กรณีนี้ผู้พูดมีความต้องการขั้นที่สี่ของ Maslow คือต้องการได้รับคำยกย่องชมเชย

(ซึ่งเป็นการชมเชยด้วยความจริงใจ) บางคนวิเคราะห์ได้ว่าเพื่อนต้องการให้ชมว่าลูกเรียนเก่งแต่ไม่อยากชม อาจเพราะไม่อยากชมก็มี อย่างนี้ทำให้ขาดโอกาส

ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์

 

3.      ความสามารถในการวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้อื่น

ความสามารถในเรื่องนี้มีความสำคัญไม่น้อยกว่าในสองประการแรก ทั้งนี้ เพราะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องพบปะกับบุคคลต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นStrategic Partner ร่วมกับ Business Unit ต่างๆ หรือผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่สหภาพแรงงาน ถ้าเราวิเคราะห์ความแตกต่างได้

เราก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น อาทิ บางครั้งสหภาพแรงงาน เวลาเจรจามักจะใช้ถ้อยคำรุนแรง เสียงดัง มีลักษณะยั่วยุ

ถ้าเราเข้าใจในความแตกต่างของบุคคลและวิเคราะห์ให้ได้ว่าบทบาทของเขาต้องแสดงอย่างนั้น เราอย่าไปใช้อารมณ์โต้ตอบ การเจรจาจะประสบความสำเร็จ

มากกว่าการที่เราใช้อารมณ์ในการเจรจาโต้ตอบ

 

4.      ความสามารถในการสื่อสาร

การสื่อสารเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สำหรับผู้ที่ทำงานในหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ เพราะจะต้องสื่อสารทุกวัน วันละหลายๆเรื่อง

สื่อสารทั้งเรื่องการแจ้งให้ทราบ การรับฟังปัญหา การแก้ปัญหาให้เพื่อนพนักงาน การรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ การให้คำปรึกษา การประชุมเพื่อหารือ

และการฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น ดังนั้น ทักษะในการสื่อสารจึงมีความจำเป็นยิ่งสำหรับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังตัวอย่างการสื่อสาร พนักงานในองค์กร

มักจะถามปัญหา เช่น ทำไมทำงานดีมาตลอด แต่ได้คะแนนประเมินผลต่ำกว่าที่คาดไว้ แล้วจะกระทบโบนัสหรือไม่ หรือทำไม KPIของตนมีเป้าสูงกว่าปีที่แล้ว

ทำไมไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเสียที ทำไมต้องทำงานร่วมกับคนนี้ ทำไมและทำไมๆๆๆ ซึ่งผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์คงต้องมีทักษะในการตอบในการชี้แจง ไม่ทำให้เรื่องเล็ก

เป็นเรื่องใหญ่หรือทำให้ปัญหานั้นบานปลายออกไปอีก

 

               ทั้งหมดเป็นการหยิบยกตัวอย่างให้เห็นความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่ควรละเลย และหากใช้เป็นประจำ

จะช่วยเสริมให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ประสบความสำเร็จด้วยดี

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

บทความข้างต้น คัดลอกมาจากหนังสือ 100 ข้อคิดบริหารคน จาก 100 ยอดนักบริหารไทย (หนึ่งในผลงานที่ประมวลจาก นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย)

 

 
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube