วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

มติคณะรัฐมนตรี
มติ ครม. วันที่ 10 มิถุนายน 2556 (ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน)
  ที่มา / ผู้แต่ง : ครม.
Download ไฟล์ Download ไฟล์
ขนาดไฟล์ :
   วันที่ : พ. 12 มิถุนายน 2556     วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 12 มิถุนายน 2556

มติ ครม. วันที่ 10 มิถุนายน 2556

 

 

 

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่าง

 

        ด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงินการออกใบรับ

 

        หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่...) พ.. …

 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงินการออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่...) พ.. … ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

 

                   ข้อเท็จจริง

 

                   รง. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า

 

                   1. การกำหนดให้หักเงินค่าจ้างลูกจ้างสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลจากประเทศต้นทาง และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตทำงานกับนายจ้างเดิมตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อ (15 .. 56) ทำให้ลูกจ้างมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เกิดขึ้น ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคล และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารดังกล่าวจากประเทศต้นทาง ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางชั่วคราว ค่าตรวจสุขภาพ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน

 

                   2. การหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก่อให้เกิดภาวะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอันกระทบต่อค่าครองชีพของลูกจ้าง และอาจเป็นเหตุให้ลูกจ้างไม่เข้าสู่กระบวนการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเข้ามาทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานจนทำให้นายจ้างหันไปใช้แรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายอีก อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายด้านแรงงานต่างด้าวและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ทำให้นโยบายการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

 

                   3. ดังนั้น เพื่อให้การบริหารแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้บังคับของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวสมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงออกไปเป็นวันที่ 1 มีนาคม พ.. 2557 และปรับปรุงอัตราเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุน โดยปรับลดจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนให้เท่ากันทุกสัญชาติในอัตราคนละ 1,000 บาท เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเกิดความเสมอภาคแก่ลูกจ้าง พร้อมทั้งแก้ไขระยะเวลาในการนำส่งเงินค่าจ้างที่หักไว้เข้ากองทุน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้างที่มีหน้าที่หักเงินค่าจ้างดังกล่าว

 

 

                   สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

 

                   1. ขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกนอกราชอาณาจักรจากเดิมวันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นวันที่ 1 มีนาคม 2557

 

                   2. ปรับลดจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จากเดิมที่กำหนดให้ลูกจ้างสัญชาติพม่าและสัญชาติลาว ในอัตราคนละ 2,400 บาท และลูกจ้างสัญชาติกัมพูชา ในอัตราคนละ 2,100 บาท แก้ไขให้ลูกจ้างซึ่งได้รับใบอนุญาตทำงานให้ทำงานรับใช้ในบ้านและงานกรรมกรทุกสัญชาติต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราเท่ากันคนละ 1,000 บาท

 

                   3. ปรับลดระยะเวลาที่กำหนดให้นายจ้างนำส่งเงินค่าจ้างของลูกจ้างดังกล่าวที่หักไว้เข้ากองทุนโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือนติดต่อกัน จากเดิมเป็นเวลา 6 เดือน แก้ไขให้เป็นเวลา 4 เดือน และกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันเป็นหนังสือ เพื่อให้นายจ้างหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนในอัตราที่กำหนดไว้น้อยกว่า 4 เดือนได้

 

 

 
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube