วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

บทความวิชาการ
บันทึกอาเซียน : แรกเริ่ม ประชาคมอาเซียน
  ที่มา / ผู้แต่ง : สมเกียรติ อ่อนวิมล
Download ไฟล์ Download ไฟล์
ขนาดไฟล์ :
   วันที่ : พ. 28 มีนาคม 2555     วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 28 มีนาคม 2555

บันทึกอาเซียน : แรกเริ่ม ประชาคมอาเซียน

บันทึกอาเซียน | ASEAN Diary : แรกเริ่ม ประชาคมอาเซียน

ชาวบรูไนพูดภาษามาเลย์ และ ภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่นับถือสาสนาอิสลาม

ชาวเขมรพูดภาษาขแมร์, ภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อีกส่วนหนึ่งนับถือศาสนาอิสลาม และ ศาสนาคริสต์

ชาวอินโดนีเซีย พูดภาษาอินโดนีเซีย, ภาษา Acehnese, ภาษา Batak, Sudanese, Javanese, Minahasa, Toraja, Buginese, Ambonese, และ ภาษาพื้นเมืองของเผ่าพันธุ์ต่างๆรวมกันถึง 583 ภาษา ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ในชาติ แต่ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ, และ ศาสนาคริสต์ เจริญรุ่งเรืองอยู่ที่นี่

ชาวลาวพูดภาษาลาว, ภาษาอังกฤษ, และภาษาฝรั่งเศส ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ อยู่ร่วมกับชาวคริสต์ และอิสลาม ซึ่งเป็นคนส่วนน้อย

ชาวมาเลเซีย รวมเผ่าพันธุ์มาเลย์, จีน, และทมิฬอินเดีย เข้าด้วยกัน พูดภาษามาเลย์,ภาษาจีน, ภาษาทมิฬ, และ ภาษาอังกฤษ

ชาวพม่า รวมกันทั่วประเทศแม้จะพูดภาษาพม่าเป็นหลัก แต่พม่าคือสหภาพของกลุ่มชนหลายเผ่าที่มีภาษาพูดเป็นของตนเอง นอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่เป็นมรดกตกทอดมาจากระบบการศึกษายุคอาณานิคม ชาวพม่าเป็นชาวพุทธโดยส่วนใหญ่ แต่ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ก็มีผู้นับถือกระจายอยู่ทั่วประเทศ

หมู่เกาะฟิลิปปินส์รวมกันเป็นสาธารณรัฐของคน 10 กลุ่มวัฒนธรรมหลัก นับถือศาสนาคริสต์ และ ศาสนาสำคัญของโลกอื่นๆ มีภาษาพูดของกลุ่มต่างๆ รวม 111 ภาษา ภาษาฟิลิปปิโนเป็นภาษาประจำชาติ แต่ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่สำคัญสำหรับธุรกิจการงานและการศึกษา

สิงคโปร์เป็นถิ่นของชนชาวมาเลย์พื้นเมือง และผู้อพยพจากจีน อินเดีย และนักล่าอ่าณานิคมอังกฤษ คนสิงคโปร์จึงพูดภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษามาลย์. ภาษาทมิฬ, และ ภาษาฮินดี ได้อย่างผสมผสาน สิงคโปร์ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนามากกว่า 10 ศาสนา

ชาวสยาม ที่ต่อมาเรียกตัวเองว่าชาวไทย พูดภาษาไทยที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตจากอินเดีย สำหรับภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้นก็กำลังเริ่มใช้กันแพร่หลายอย่างช้าๆในระบบการศึกษา การสื่อสาร และธุรกิจระหว่างประเทศ ชาวไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก อยู่ร่วมสังคมเดียวกันกับชาวมุสลิม และชาวคริสต์

ในเวียดนาม ภาษาหลักคือภาษาเวียดนาม แต่ชาวเวียดนามจำนวนมากก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ประชาชนเวียดนาม ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ 54 ชาติพันธุ์ ชนเผ่า Kinh มีมากเท่ากับ 80% ของพลเมืองทั้งประเทศ

ที่กล่าวมาคือหน้าตาของประชาชนพลเมืองในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งบัดนี้ได้ประกาศปฏิญญาร่วมกันแล้วว่า ทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน รวมประชากรทั้งหมดกว่า 550 ล้านคน

สารพัดเผ่าพันธุ์, หลากเชื้อชาติ และหลายศาสนา จะหลอมรวมความเหมือน และ เคารพอนุรักษ์ความแตกต่างหลากหลาย ทั้งด้านการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม และวัฒนธรรมให้เกิดเป็นประชาคมเดียวกัน เรียกว่า :
“ประชาคมอาเซียน”

อาเซียนใช้คำว่า “Community” หรือ “ประชาคม” เป็นครั้งแรกในปฏิญญากรุงเทพฯ ที่ประกาศก่อตั้งอาเซียน เมื่อปี พ.ศ. 2510 / ค.ศ. 1967 โดยประกาศ จุดหมายและความมุ่งประสงค์ของสมาคมอาเซียน ว่า :

“เพื่อเสริมรากฐานสำหรับประชาคม ที่มีความรุ่งเรืองและสันติสุขแห่งประชาชาติใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

คำว่า  “ประชาคม”  ใช้อธิบายภาพรวมของรัฐสมาชิกทั้ง 10 ที่หวังจะเห็นสันติสุขและความเจริญรุ่งเรือง อาเซียนใช้คำว่า “ประชาคม” เดี่ยวๆ ลอยๆ ไม่ผูกโยงเป็นคำเดียวกับคำว่า “อาเซียน” แต่ก็ถือได้ว่าหมายถึง “ประชาคมอาเซียน” เพียงแต่ว่ายังไม่มีการเรียกหรือกำหนดแผนงานเป็นทางการในการสร้าง “ประชาคมอาเซียน” ในปีแรกริ่มสมาคมอาเซียนเท่านั้นเอง

กาลเวลาผ่านไป 9 ปี อาเซียนได้ฤกษ์ จัดการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำทั้ง 5 ประเทศ เป็นครั้งแรกหลังกำเนิดสมาคม ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในตอนนั้นคำว่า

“ASEAN community” หรือ “ประชาคมอาเซียน” ปรากฏเป็นคำเดียวกัน เป็นครั้งแรก อย่างเป็นทางการ

“Bali Concord I” หรือ “ปฏิญญาบาหลี 1” หรือ “ปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียน ฉบับที่ 1” ซึ่ง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมลงนามด้วยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 1976  นั้น ประกาศว่า “

“รัฐสมาชิกต้องพัฒนาการรับรู้อย่างแข็งขันในเรื่องอัตลักษณ์ของภูมิภาค และต้องใช้ความพยายามทุกอย่างในอันที่จะสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง เป็นที่เคารพของทุกชาติ และให้ความเคารพต่อทุกประเทศ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามหลักการตัดสินใจด้วยตนเอง อธิปไตยที่เท่าเทียมกัน และการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของชาติอื่น”

อาเซียนในปี 1976 อายุเพียง 9 ปี มีรัฐสมาชิก 5 ประเทศ เท่าเดิม ความพยายามสร้างประชาคมอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวจึงอยู่ในขั้นค้นหาจุดร่วมของพลังขับเคลื่อนทุกทิศทาง ทั้งทางการเมือง, ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, สังคม และ วัฒนธรรม หลังจากนั้นอาเซียนก้ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นตามลำดับ :

1984: Brunei
1995: Vietnam
1997: Lao
1997: Myanmar
1999:Cambodia

อาเซียนครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกือบทั้งหมดพื้นที่แล้ว เหลือเพียง Timor Leste ประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยังมิได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ รากฐานของการเป็นประชาคมเดียวกันจึงใกล้ความเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ปี 1997 อาเซียนมีอายุครบ 30 ปี พอดีเมื่อได้สมาชิกรวม 9 ประเทศ  ในปีที่ 30 ของอาเซียนนี้เองประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มเสนอ “ASEAN Vision 2020” หรือ “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” ให้ผู้นำอาเซียนรับรอง ณ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1997 ณ กรุง กัวลาลัมเปอร์ เป็นวิสัยทัศน์ที่จะนำอาเซียนเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ กำหนดให้ประชาคมอาเซียน :

“เป็นประชาคมของประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีสันติภาพระหว่างมวลหมู่รัฐสมาชิก และสร้างสันติภาพกับทุกประเทศในโลก มุ่งสร้างประชาคมที่พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สู่ความมั่งคั่ง ทำความหลากหลายอันอุดมอยู่ในประชาคม อาเซียนให้เป็นพลังและแรงดลใจใหอาเซียน้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนช่วยกันสร้างเสริมความรู้สึกอันขันแข็งแรงกล้าว่าอาเซียนนั้นคือประชาคมเดียวกันอย่างแท้จริงให้อาเซียนเป็นประชาคมที่ประกอบด้วยสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน”

“ประชาคมอาเซียน คือ ประชาคมที่สังคมเอื้ออาทรต่อกัน”

จากนี้ไป ประโยคนี้จะกลายเป็นถ้อยคำที่ชาวอาเซียนจะได้ยินอยู่บ่อยๆ จะท่องจนขึ้นใจและจะปฏิบัติร่วมกันด้วยหัวใจ

 

 

 
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube