วันที่ 1 ตุลาคม 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

ประเภท / กลุ่มสาระน่ารู้
กรุณาเลือกประเภท / กลุ่มของสาระน่ารู้ที่ต้องการดูบทความจากรายการด้านล่างนี้
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง 17  บทความ 
บทความวิชาการ 30  บทความ 
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ 124  บทความ 
มติคณะรัฐมนตรี 24  บทความ 
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2  บทความ 
แสดงสาระน่ารู้ประเภท :: มติคณะรัฐมนตรี
แสดงสาระน่ารู้ที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 24 บทความ
หน้า : 1 จาก 2 หน้า

มติ ครม. วันที่ 3 มี.ค. 58 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
ผู้แต่ง / ที่มา : ครม., วันที่ : อ. 23 มิถุนายน 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 23 มิถุนายน 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ

มติ ครม. วันที่ 3 มี.ค. 58 (ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน)
ผู้แต่ง / ที่มา : ครม., วันที่ : ศ. 13 มีนาคม 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : ศ. 13 มีนาคม 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา

มติ ครม. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (ประเด็นด้านแรงงาน)
ผู้แต่ง / ที่มา : ครม., วันที่ : ศ. 13 มีนาคม 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : ศ. 13 มีนาคม 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 แล้ว

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้แต่ง / ที่มา : ครม., วันที่ : จ. 07 ตุลาคม 2556 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : จ. 07 ตุลาคม 2556
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี

มติ ครม. วันที่ 6 สิงหาคม 2556 (ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน)
ผู้แต่ง / ที่มา : ครม., วันที่ : พ. 07 สิงหาคม 2556 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 07 สิงหาคม 2556
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ

มติ ครม. วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 (ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน)
ผู้แต่ง / ที่มา : ครม., วันที่ : อ. 30 กรกฎาคม 2556 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 30 กรกฎาคม 2556
แนวทางการรณรงค์เพื่อดำเนินการด้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับ (ตามรายงานกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับ)

มติ ครม. วันที่ 10 มิถุนายน 2556 (ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน)
ผู้แต่ง / ที่มา : ครม., วันที่ : พ. 12 มิถุนายน 2556 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 12 มิถุนายน 2556
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่าง ด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงินการออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ. …

มติ ครม. วันที่ 4 ม.ค. 55 (ประเด็นที่เกี่ยวข้อง)
ผู้แต่ง / ที่มา : ครม., วันที่ : พฤ. 05 มกราคม 2555 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พฤ. 05 มกราคม 2555
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ. ...) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย)

มติ ครม. วันที่ 19 ธ.ค.54 (ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน)
ผู้แต่ง / ที่มา : ครม., วันที่ : อ. 20 ธันวาคม 2554 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 20 ธันวาคม 2554
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ

มติ ครม. วันที่ 13 ธันวาคม 2554 (ประเด็นที่เกี่ยวข้อง)
ผู้แต่ง / ที่มา : ครม., วันที่ : พ. 14 ธันวาคม 2554 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 14 ธันวาคม 2554
เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สนับสนุนโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน

มติ ครม. วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (นัดพิเศษ)
ผู้แต่ง / ที่มา : ครม., วันที่ : อ. 13 ธันวาคม 2554 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 13 ธันวาคม 2554
มติ ครม. วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (นัดพิเศษ)

มติ ครม. วันที่ 6 ธ.ค. 54 (ประเด็นที่เกี่ยวข้อง)
ผู้แต่ง / ที่มา : ครม., วันที่ : อ. 13 ธันวาคม 2554 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 13 ธันวาคม 2554
มติ ครม. วันที่ 6 ธ.ค. 54 (ประเด็นที่เกี่ยวข้อง)

มติ ครม. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 (ประเด็นที่เกี่ยวข้อง)
ผู้แต่ง / ที่มา : ครม., วันที่ : อ. 13 ธันวาคม 2554 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 13 ธันวาคม 2554
มติ ครม. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 (ประเด็นที่เกี่ยวข้อง)

มติ ครม. วันที่ 22 พ.ย.54 (ประเด็นที่เกี่ยวข้อง)
ผู้แต่ง / ที่มา : ครม., วันที่ : อ. 13 ธันวาคม 2554 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 13 ธันวาคม 2554
มติ ครม. วันที่ 22 พ.ย.54 (ประเด็นที่เกี่ยวข้อง)

มติ ครม. วันที่ 15 พ.ย. 54 (ประเด็นที่เกี่ยวข้อง)
ผู้แต่ง / ที่มา : ครม., วันที่ : อ. 13 ธันวาคม 2554 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 13 ธันวาคม 2554
มติ ครม. วันที่ 15 พ.ย. 54 (ประเด็นที่เกี่ยวข้อง)


แสดงสาระน่ารู้ที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 24 บทความ
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube