วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

ชื่อบริษัท :: บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ที่อยู่/ที่ตั้ง :: เลขที่ 567 หมู่ที่ 2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
ผลิตภัณฑ์หลัก :: ขนส่งสินค้า
โทรศัพท์ :: 02-675-8492-6 ต่อ 122
โทรสาร ::
Website :: http://www.dgtrans.co.th
E-mail :: santhicha@alchemtrans.com
ข้อมูลบริษัท ::

บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 สำนักใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 567หมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 15 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาทจนถึงปัจจุบัน

คณะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าประเภทวัตถุอันตรายทางถนนโดยเฉพาะ เนื่องจากเล็งเห็นว่าในอนาคต ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาระบบการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางของการขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับภาครัฐได้พยายามยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการขนส่งสินค้าประเภทวัตถุอันตรายให้สูงขึ้น โดยเริ่มนำข้อกำหนดสากลมาใช้อ้างอิงในการออกกฏหมาย ได้แก่ European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road หรือ ADR กำหนดให้รถขนส่งวัตถุอันตรายต้องมีมาตรฐานตามข้อกำหนด และต้องขึ้นทะเบียนแท๊งค์ยึดติดตรึงกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ยังมีการกำหนดให้พนักงานขับรถขนส่งวัตถุอันตรายต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่โดยเฉพาะ มีการกำหนดให้รถขนส่งทุกคันต้องติดตั้งระบบติดตามการทำงานด้วย GPS มีศูนย์ตรวจสอบการใช้ความเร็วเกินกำหนดและการควบคุมเวลาขับขี่อย่างต่อเนื่องของพนักงานขับรถของกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น อีกทั้งมุมมองและทัศนคติของผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายไม่ว่าผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายที่ปัจจุบันให้ความสำคัญต่อการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น ทำให้กระบวนการคัดเลือกมีความเข้มงวดและต้องการผู้ให้บริการขนส่งที่มีความรู้ ความชำนาญและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ทำให้บริษัทฯ มองเห็นโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มาตรฐานการขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศไทยสูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค จึงได้ก่อตั้งบริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีนโยบายการจัดทำระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ได้มาตรฐานระดับสากล มุ่งมั่นทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและห่วงใยสิ่งแวดล้อมสะท้อนผ่านชื่อของบริษัท โดย D.G. เป็นตัวย่อของคำว่า Dangerous Goods และ Trans หมายถึง Transportation หรือการขนส่ง และมีคำว่า International ที่บ่งบอกถึงความตั้งใจในการให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจด้วยคุณภาพการทำงานระดับมาตรฐานสากล

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยขนส่ง Post Date : 4 ก.พ. 64
ประเภทตำแหน่งงาน :: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/จป./อนามัย
ประเภทอุตสาหกรรม :: เคมี   จำนวน :: 2 อัตรา
หน้าที่การทำงาน ::
Responsibilities     

1.       สำรวจตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของสถานที่รับ -ส่งสินค้า / เส้นทางการขนส่ง เพื่อให้งานการ

ขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายของฝ่ายปฏิบัติการสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยแเละมีประสิทธิภาพ

2.       ประสานงาน ติดตาม - ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานหลักร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ

และเผนกซ่อมบำรุง

3.       นำแผนงานของฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยมาจัดการวางแผนปฏิบัติร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเละการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดกล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพของบริษัทฯ

4.       รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ประสานระงับเหตุ/การกู้ภัย ตรวสอบความปลอดภัยของการระงับเหตุฉุกเฉิน จัดทำ

รายงานการเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อรายงานต่อผู้จัดการแผนกขนส่ง ร่วมสอบสวนสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไข จัดเตรียมรถฉุกเฉิน ทีมกู้ฉุกเฉินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการระงับเหตุฉุกเฉิน

5.       ทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงในการบำรุงรักษาปั๊มฉุกเฉิน ควบคุมการทำความสะอาดปั๊มฉุกเฉิน

หลังการใช้งานควบคุมเละบันทึกผลการทดสอบปั๊มฉุกฉินตามระยะกำหนด ตรวจสอบและบันทึผลของการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้กับปั๊มฉุกเฉินตามระยะกำหนด

6.       ตอบกลับผลการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถขนส่งของบริษัท จากหน่วยงาน

สาทรบันทึกรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่าง จัดทำรายงานให้ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายปฏิบัติงาน

7.       สุ่มตรวจติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถหรือพนักงานประจำรถให้ครบทุกคนด้วย

การพิจารณาจากพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุเป็นลำดับแรก รวมถึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสุ่มตรวจแอลกอฮอล์และการตรวจหาสารเสพติดตามข้อกำหนด

8.       ตรวจสอบความพร้อมใบอนุญาตขัยขี่พนักงานขับรถทุกคนสัปดาห์ละ1 ครั้ง และตรวจสอบความ

พร้อมของเครื่องรูดบัตรและจดบันทึก

9.      ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติ / ::
ความสามารถพิเศษ
   

1. เพศชาย อายุระหว่าง   25 – 45 ปี

2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ทำงานตรงกับสายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

4. มีจิตสำนักด้ายความปลอดภัยและสามารถสื่อสารข้อความได้ดี

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน ขยัน และมีวินัยในการทำงาน

6. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์7.

7. สามารถขับขี่รถยนต์ได้

8. สามารถลงปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดอุบัติเหตุได้ทันที

   
วุฒิการศึกษา :: ปริญญาตรี
คณะที่จบการศึกษา :: อื่น ๆ
สาขาวิชาชีพ ::
ที่จบการศึกษา   
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
สถานที่ปฏิบัติงาน :: สมุทรปราการ   เพศ :: ผู้ชาย
อายุ :: 22-35 ปี
ประภทการจ้าง :: งานประจำ (รายเดือน)   อัตราค่าจ้าง :: รายเดือน 15,001 – 20,000 บาท
ระยะเวลาการประกาศ :: 
รับสมัครงาน  :
4 ก.พ. 64 - 3 พ.ค. 64    
สวัสดิการ ::
 • ตรวจสุขภาพประจำปี  
 • ค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม)  
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 • ค่าพาหนะ  
 • ชุดทำงาน  
 • เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ  
 • เบี้ยเลี้ยง  
 • โบนัส  
 • ประกันสังคม  
 • การฝึกอบรม  
 • ประกันชีวิต  
 • ค่าโทรศัพท์  
 • อื่นๆ : _________________________  
           
  สมัครงาน Online 
           
  ตำแหน่งงานอื่นๆของสถานประกอบการ วันที่ลงประกาศ
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยขนส่ง 4 ก.พ. 64
  โปรแกรมเมอร์ Programmer 4 ก.พ. 64
  wordpress visitor counter
  Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
  porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
  rokettube