วันที่ 15 มิถุนายน 2564

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย


sohbet sohbet sohbet sohbet sohbet sohbet sohbet sohbet sohbet sohbet
บริษัทจะจ้างลูกจ้างเด็กเข้าทำงานได้หรือไม่
บริษัทจ้างพนักงานปฏิบัติงานในโครงการที่มีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด แต่โครงการยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ซึ่งได้ขยายระยะเวลาการจ้างงานต่ออีก 1 เดือน ภายหลังครบกำหนดต่อสัญญาจ้างและเลิกจ้าง บริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่
กรณีบริษัทส่งพนักงานไปฝึกอบรมต่างประเทศ และมีการทำสัญญาให้ทำงานต่อที่บริษัทอีก 5 ปี แล้วพนักงานลาออกก่อนเวลาที่กำหนด นายจ้างสามารถหักเงินเดือนหรือเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่
หลักประกันในสัญญาจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ และหากต่อมาลูกจ้างเปลี่ยนตำแหน่งต้องทำอย่างไร
กรณีลูกจ้างถูกสั่งให้ย้ายไปทำงานบริษัทในเครือ (คนละนิติบุคคล) ที่อยู่ต่างจังหวัด ลูกจ้างไม่ไปได้หรือไม่ หากลูกจ้างขอลาออกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานที่ทำงาน ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่
เงินประจำตำแหน่งถือเป็นค่าจ้างหรือไม่ หากมีการเลิกจ้างในขณะที่ไม่ได้อยู่ตำแหน่งนั้นแล้ว ต้องนำเงินประจำตำแหน่งมารวมกับเงินเดือนเพื่อคำนวณจ่ายค่าชดเชยด้วยหรือไม่
การจ่ายเบี้ยขยันแบบจ่ายรายเดือนถือว่าเป็นค่าจ้างหรือไม่
ลูกจ้างตำแหน่งงานแตกต่างกันสามารถกำหนดเกษียณอายุแตกต่างกันได้หรือไม่
ค่าคอมมิชชั่นในการจำหน่ายสินค้าถือเป็นค่าจ้างในการคำนวนโบนัสได้หรือไม่
กรณีมีข้อกำหนดว่า พนักงานเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 60 ปี แต่สถานประกอบการต้องการเปลี่ยนเป็น 55 ปี สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
สถานประกอบการเปลี่ยนระบบการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้พนักงานจากรายชั่วโมงเป็นเหมาจ่ายสามารถทำได้หรือไม่
การจ้างงานแบบกำหนดระยะเวลา ถ้าลูกจ้างต้องการบอกเลิกสัญญาจ้างนายจ้างต้องทำย่างไร ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่
กรณีที่สถานประกอบการประกาศว่า หากพนักงานมาสายเกินครึ่งชั่วโมงจะหักค่าจ้างครึ่งวัน และหากมาทำงานสายเกินกว่าครึ่งวันจะไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้น สามารถทำได้หรือไม่
การลากิจของลูกจ้าง (รายเดือน) กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ว่าให้ลากิจได้ปีละกี่วัน และได้รับค่าจ้างในวันลากิจหรือไม่
เมื่อนายจ้างหรือลูกจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสวัสดิการ สภาพการจ้าง ต้องทำอย่างไร?
ระหว่างนัดหยุดงานหรือปิดงาน ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้างหรือไม่?
กรณีที่สถานประกอบการประกาศว่า หากพนักงานมาสายเกินครึ่งชั่วโมงจะหักค่าจ้างครึ่งวัน และหากมาทำงานสายเกินกว่าครึ่งวันจะไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้น สามารถทำได้หรือไม่
การลากิจของลูกจ้าง (รายเดือน) กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ว่าให้ลากิจได้ปีละกี่วัน และได้รับค่าจ้างในวันลากิจหรือไม่
สวัสดิการที่นายจ้างจ่ายเป็นเงินและจ่ายเป็นประจำเพื่อเป็นการจูงใจในการทำงานถือเป็นค่าจ้างที่ต้องนำมารวมกับฐานเงินเดือนเพื่อคำนวณค่าล่วงเวลา
เมื่อลูกจ้างพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง นายจ้างต้องทำอย่างไรบ้าง
สวัสดิการที่บริษัทจัดให้เพิ่มเติมสามารถยกเลิกภายหลังได้หรือไม่
สวัสดิการที่นายจ้างจ่ายเป็นเงินและจ่ายเป็นประจำเพื่อเป็นการจูงใจในการทำงานถือเป็นค่าจ้างที่ต้องนำมารวมกับฐานเงินเดือนเพื่อคำนวณค่าล่วงเวลา (สำหรับพนักงานที่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา) และค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างหรือไม่
สวัสดิการที่บริษัทจัดให้เพิ่มเติมสามารถยกเลิกภายหลังได้หรือไม่
บริษัทสามารถออกระเบียบให้พนักงานรายเดือนที่ลาป่วยต้องยื่นใบรับรองแพทย์ มิฉะนั้นจะถูกหักค่าจ้าง ทำได้หรือไม่ อย่างไร
เมื่อลูกจ้างพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง นายจ้างต้องทำอย่างไรบ้าง
บริษัทจะหักเงินค่าจ้างในวันที่ลูกจ้างรายวันไม่มาทำงานได้หรือไม่ อย่างไร
การกำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถานประกอบกิจการจำเป็นต้องเหมือนกันทุกปีหรือไม่
กรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สืบเนื่องจากการทำงาน ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลตามบัตรฯ ได้ต้องทำอย่างไร
กรณีพนักงานเข้าทำงานเป็นพนักงานรายเดือน ในบริษัทเพียง 15 วัน และลาออก บริษัทต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ อย่างไร
นายจ้างจ่ายเงินโบนัสประจำปีน้อยกว่าปีก่อนๆ ทำได้หรือไม่
กรณีพนักงานรายเดือนมาทำงานในวันหยุด ตั้งแต่เวลา 13.00 - 20.00 น. บริษัทต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร
นายจ้างสามารถลงโทษทางวินัยกับลูกจ้างโดยลดค่าจ้าง หากลูกจ้างกระทำความผิดร้ายแรงได้หรือไม่
บริษัทจะเลื่อนวันหยุดตามประเพณี (วันที่ 1 พฤษภาคม) เนื่องจากมีงานด่วน สามารถทำได้หรือไม่ (พนักงานให้ความยินยอมแล้ว)
การนับอายุงานและการนับวันหยุดพักผ่อนประจำปีควรนับอย่างไร
กรณีพนักงานหญิงมีครรภ์ทำงานตำแหน่งธุรการ เดินเอกสารในสายการผลิตสามารถทำงานล่วงเวลาได้หรือไม่
กรณีสถานประกอบกิจการเลื่อนวันหยุดประเพณีไปหยุดในวันทำงานอื่นแทนทำได้หรือไม่ โดยไม่ต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณี
การเลื่อนวันหยุดตามประเพณีเนื่องจากมีงานเร่งด่วนทำได้หรือไม่ โดยพนักงานให้ความยินยอม
การเลิกจ้างพนักงาน (ทดลองงาน) ก่อนกำหนดสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
กรณีลูกจ้างยื่นหนังสือลาออก นายจ้างสามารถอนุมัติให้ออกก่อนกำหนดในหนังสือลาออกได้หรือไม่ อย่างไร
กรณีลูกจ้างทำหนังสือยินยอมให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เพื่อใช้หนี้แทนคนอื่น สามารถทำได้หรือไม่
ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ สามารถเลื่อนไปหยุดชดเชยในวันอื่นที่ไม่ใช่วันทำงานถัดไปได้หรือไม่
การพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง ต่างกับการเลิกจ้าง หรือไม่
หากพนักงานต้องการขอลาพักร้อนเพียง 2 ชั่วโมง ซึ่งไม่ตรงตามแนวปฏิบัติของบริษัทที่กำหนดให้ลาพักร้อนครั้งละอย่างน้อย 1 วัน จะอนุญาตให้พนักงานลาพักร้อนเพียง 2 ชั่วโมงตามที่ขอได้หรือไม่
ลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี ในวันที่ 1 ส.ค.2552 มีสิทธิลาวันหยุดพักร้อนหรือวันหยุดพักผ่อนประจำปี ในปี 2552 ได้กี่วัน (ระเบียบบริษัทได้กำหนดสัดส่วนวันหยุดพักร้อนทุก 4 เดือนหยุดได้ 2 วัน) ซึ่งลูกจ้างได้ร้องว่ามีสิทธิลาพักร้อนได้ รวม 8 วันครึ่ง ใช่หรือไม่
จ่ายเงินสมทบกี่เดือนจึงใช้สิทธิกรณีเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงานได้
กรณีเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงานได้รับสิทธิอะไรบ้าง

บริษัทจะจ้างลูกจ้างเด็กเข้าทำงานได้หรือไม่
 


กฎหมายกำหนดมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง แต่ในกรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีเป็นลูกจ้าง นายจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด เช่น ต้องแจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ เด็กเข้าทำงาน ต้องจัดทำบันทึกสภาพการจ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการและแจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงาน ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เด็กออกจากงาน

  Go Top
บริษัทจ้างพนักงานปฏิบัติงานในโครงการที่มีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด แต่โครงการยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ซึ่งได้ขยายระยะเวลาการจ้างงานต่ออีก 1 เดือน ภายหลังครบกำหนดต่อสัญญาจ้างและเลิกจ้าง บริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่
  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 มาตรา 118 วรรค 4 ที่ระบุว่า “การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาจะกระทำได้สำหรับการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอนหรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงานหรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี...” ดังนั้น ถ้างานในโครงการตามปัญหาไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ มาตรา 118 วรรค 4  ก็ต้องจ่ายค่าชดเชย  เมื่อมีการเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่ได้กระทำผิดตาม มาตรา 119
  Go Top
กรณีบริษัทส่งพนักงานไปฝึกอบรมต่างประเทศ และมีการทำสัญญาให้ทำงานต่อที่บริษัทอีก 5 ปี แล้วพนักงานลาออกก่อนเวลาที่กำหนด นายจ้างสามารถหักเงินเดือนหรือเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่
  กรณีที่นายจ้างทำสัญญาเกี่ยวกับการส่งพนักงานไปฝึกอบรมต่างประเทศแล้ว  และสัญญานั้นเป็นธรรม หากลูกจ้างลาออกก่อนกำหนดในสัญญา ต้องถือว่าลูกจ้างทำผิดสัญญานายจ้างสามารถฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายเนื่องจากผิดสัญญาได้
  Go Top
หลักประกันในสัญญาจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ และหากต่อมาลูกจ้างเปลี่ยนตำแหน่งต้องทำอย่างไร
  ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. 2551 ข้อ 6 ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเป็นเงินสด จำนวนเงินที่เรียกหรือรับ ต้องไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ หลักประกันการทำงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าลูกจ้างยินยอม เนื่องจากลูกจ้างมีค่าจ้างที่สูงขึ้น และนายจ้างจะเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานจากลูกจ้างได้ในลักษณะงานตามข้อ 4 ได้แก่ งานสมุห์บัญชี งานพนักงานเก็บหรือจ่ายเงิน งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุมีค่า งานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของนายจ้างหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายจ้าง งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ และงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคลังสินค้า ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ ให้เช่าซื้อ ให้กู้ยืม รับฝากทรัพย์ รับจำนอง รับจำนำ รับประกันภัย รับโอนหรือรับจัดส่งเงิน หรือการธนาคาร ทั้งนี้เฉพาะลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ควบคุมเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการที่ว่านั้น ในประกาศกระทรวงฯ ทั้งนี้ หากลูกจ้างย้ายไปอยู่ในตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากลักษณะงานที่กำหนดใน ข้อ 4 นายจ้างต้องคืนหลักประกันการทำงาน
  Go Top
กรณีลูกจ้างถูกสั่งให้ย้ายไปทำงานบริษัทในเครือ (คนละนิติบุคคล) ที่อยู่ต่างจังหวัด ลูกจ้างไม่ไปได้หรือไม่ หากลูกจ้างขอลาออกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานที่ทำงาน ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่
 
 การย้ายลูกจ้างไปทำงานในบริษัทในเครือ (คนละนิติบุคคล) ที่ต่างจังหวัด ถ้าเป็นการโอนย้ายไปในลักษณะเปลี่ยนตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง แต่ถ้าย้ายไปทำงานชั่วคราวโดยรับค่าจ้างจากนายจ้างเดิม ต้องพิจารณาว่า มีข้อตกลงให้นายจ้างทำได้หรือไม่ และเป็นการเปลี่ยนสภาพการจ้างหรือไม่ ถ้านายจ้างทำได้ ลูกจ้างต้องไป หากไม่ไปก็ถือว่าขัดคำสั่งของนายจ้าง และละทิ้งหน้าที่ การขอลาออกเนื่องจากผลกระทบจากการย้ายสถานที่ทำงานนั้น  เป็นกรณีของการย้ายสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 120 แต่กรณีตามคำถามเป็นเรื่องการย้ายคนไม่ใช่ย้ายสถานประกอบการ  ดังนั้นหากลาออกลูกจ้างก็จะไม่ได้รับค่าชดเชย
  Go Top
เงินประจำตำแหน่งถือเป็นค่าจ้างหรือไม่ หากมีการเลิกจ้างในขณะที่ไม่ได้อยู่ตำแหน่งนั้นแล้ว ต้องนำเงินประจำตำแหน่งมารวมกับเงินเดือนเพื่อคำนวณจ่ายค่าชดเชยด้วยหรือไม่
  เงินประจำตำแหน่งที่จ่ายโดยไม่มีเงื่อนไขถือเป็นค่าจ้าง หากเลิกจ้างในขณะที่ไม่อยู่ตำแหน่งนั้น และค่าตำแหน่งไม่ได้ติดไปด้วยก็ไม่ต้องนำมารวมกับเงินเดือนเพื่อคำนวณจ่ายค่าชดเชย
  Go Top
การจ่ายเบี้ยขยันแบบจ่ายรายเดือนถือว่าเป็นค่าจ้างหรือไม่
  เบี้ยขยันเป็นสิ่งที่นายจ้างให้กับลูกจ้างโดยมีเงื่อนไขเพื่อจูงใจในการทำงานไม่ใช่เพื่อตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ จึงไม่เป็นค่าจ้าง
  Go Top
ลูกจ้างตำแหน่งงานแตกต่างกันสามารถกำหนดเกษียณอายุแตกต่างกันได้หรือไม่
  สถานประกอบการจะกำหนดให้ลูกจ้างที่ทำงานแตกต่างกันเกษียณอายุแตกต่างกันได้ เพราะไม่ได้เลือกปฏิบัติระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย
  Go Top
ค่าคอมมิชชั่นในการจำหน่ายสินค้าถือเป็นค่าจ้างในการคำนวนโบนัสได้หรือไม่
  ค่าคอมมิชชั่นถ้าจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานก็ถือว่าเป็นค่าจ้าง แต่จะนำไปคำนวณโบนัสหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด ประกาศ ข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทระบุเงื่อนไขในการจ่ายโบนัสว่า ใช้ค่าจ้างพื้นฐานในการคำนวนโบนัส ก็จะไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆ แม้ว่าจะเป็นค่าจ้างด้วย
  Go Top
กรณีมีข้อกำหนดว่า พนักงานเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 60 ปี แต่สถานประกอบการต้องการเปลี่ยนเป็น 55 ปี สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
  การเกษียณอายุเป็นเงื่อนไขในการจ้างหรือการทำงาน จึงเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและเนื่องจากพนักงานเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 60 ปี ถือว่าเป็นคุณกับลูกจ้างมากกว่าเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 55 ปี ดังนั้น หากจะเปลี่ยนแปลง ก็ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 คือ จะต้องยื่นข้อเรียกร้อง
  Go Top
สถานประกอบการเปลี่ยนระบบการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้พนักงานจากรายชั่วโมงเป็นเหมาจ่ายสามารถทำได้หรือไม่
  กรณีตามปัญหา เห็นว่า ระบบการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้พนักงานมีระบุอยู่ในข้อบังคับการทำงานถือว่าเป็นสภาพการจ้างไปแล้ว หากจะเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เว้นแต่ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นคุณกับลูกจ้างยิ่งกว่า ดังนั้น หากการเปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้พนักงานจากรายชั่งโมงเป็นเหมาจ่าย ไม่เป็นคุณกับลูกจ้างยิ่งกว่า ก็ต้องยื่นข้อเรียกร้อง จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงฝ่ายเดียวโดยไม่ยื่นข้อเรียกร้องไม่ได้
  Go Top
การจ้างงานแบบกำหนดระยะเวลา ถ้าลูกจ้างต้องการบอกเลิกสัญญาจ้างนายจ้างต้องทำย่างไร ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่
  การจ้างงานแบบกำหนดระยะเวลานั้น คือ สัญญาจ้างที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ้างงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 17 วรรคแรก ระบุว่า สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  ดังนั้น หากลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญา ก็ต้องถือว่าลูกจ้างผิดสัญญา หน้าที่ของนายจ้าง คือ ต้องพิจารณาดูว่า การที่ลูกจ้างผิดสัญญาดังกล่าวนายจ้างเสียหายอย่างไรบ้าง หากได้รับความเสียหายก็มีสิทธิที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้
  Go Top
กรณีที่สถานประกอบการประกาศว่า หากพนักงานมาสายเกินครึ่งชั่วโมงจะหักค่าจ้างครึ่งวัน และหากมาทำงานสายเกินกว่าครึ่งวันจะไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้น สามารถทำได้หรือไม่
 

    การหักค่าจ้างของลูกจ้าง นายจ้างจะกระทำได้เฉพาะที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ในมาตรา 76 เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น หักเพื่อชำระภาษีเงินได้ ชำระค่าบำรุงสหภาพแรงงานฯ ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นเงินประกัน เงินสะสมตามข้อตกลง โดยที่ลูกจ้างยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

    จากบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ให้อำนาจนายจ้างในการลงโทษที่มาทำงานสายโดยการหักค่าจ้าง ดังนั้น หากลูกจ้างมาทำงานสาย นายจ้างควรพิจารณาหามาตรการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ต่อไป และนายจ้างสามารถที่จะไม่จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเท่าที่ลูกจ้างไม่มาทำงานให้กับนายจ้าง

  Go Top
การลากิจของลูกจ้าง (รายเดือน) กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ว่าให้ลากิจได้ปีละกี่วัน และได้รับค่าจ้างในวันลากิจหรือไม่
  วันลากิจ กฎหมายคุ้มครองไม่ได้กำหนดไว้ว่า นายจ้างจะจัดลากิจให้ลูกจ้างกี่วัน และจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างหรือไม่ เพียงกำหนดไว้ตามมาตรา 34 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีรายละเอียดว่า ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งนี้เป็นสิทธิของนายจ้างที่จะกำหนดให้มีวันหยุดลากิจได้กี่วันและจ่ายค่าจ้างให้หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายจ้าง
  Go Top
เมื่อนายจ้างหรือลูกจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสวัสดิการ สภาพการจ้าง ต้องทำอย่างไร?
  ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต้องยื่นข้อเรียกร้องเป็นหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในกรณีที่นายจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องยื่นข้อเรียกร้องก็สามารถกระทำได้  หากเป็นคุณกับลูกจ้างยิ่งกว่า
  Go Top
ระหว่างนัดหยุดงานหรือปิดงาน ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้างหรือไม่?
 

ลูกจ้างที่ใช้สิทธินัดหยุดงานหรือถูกนายจ้างใช้สิทธิปิดงานจะไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง ตลอดระยะเวลาที่ปิดงาน เพราะสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทน  เมื่อไม่มีการทำงานก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง ตามหลัก “No  work  No pay”

  Go Top
กรณีที่สถานประกอบการประกาศว่า หากพนักงานมาสายเกินครึ่งชั่วโมงจะหักค่าจ้างครึ่งวัน และหากมาทำงานสายเกินกว่าครึ่งวันจะไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้น สามารถทำได้หรือไม่
 

-   การหักค่าจ้างของลูกจ้าง นายจ้างจะกระทำได้เฉพาะที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ในมาตรา 76 เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น หักเพื่อชำระภาษีเงินได้ ชำระค่าบำรุงสหภาพแรงงานฯ ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นเงินประกัน เงินสะสมตามข้อตกลง โดยที่ลูกจ้างยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

 

-   จากบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ให้อำนาจนายจ้างในการลงโทษที่มาทำงานสายโดยการหักค่าจ้าง ดังนั้น หากลูกจ้างมาทำงานสาย นายจ้างควรพิจารณาหามาตรการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ต่อไป และนายจ้างสามารถที่จะไม่จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเท่าที่ลูกจ้างไม่มาทำงานให้กับนายจ้าง 

  Go Top
การลากิจของลูกจ้าง (รายเดือน) กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ว่าให้ลากิจได้ปีละกี่วัน และได้รับค่าจ้างในวันลากิจหรือไม่
   

    วันลากิจ กฎหมายคุ้มครองไม่ได้กำหนดไว้ว่า นายจ้างจะจัดลากิจให้ลูกจ้างกี่วัน และจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างหรือไม่ เพียงกำหนดไว้ตามมาตรา 34 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีรายละเอียดว่า ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งนี้เป็นสิทธิของนายจ้างที่จะกำหนดให้มีวันหยุดลากิจได้กี่วันและจ่ายค่าจ้างให้หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายจ้าง

 

             

  Go Top
สวัสดิการที่นายจ้างจ่ายเป็นเงินและจ่ายเป็นประจำเพื่อเป็นการจูงใจในการทำงานถือเป็นค่าจ้างที่ต้องนำมารวมกับฐานเงินเดือนเพื่อคำนวณค่าล่วงเวลา
 

-   การที่จะพิจารณาว่า เงินใดเป็นค่าจ้างหรือไม่  ต้องพิจารณาที่วัตถุประสงค์ในการจ่ายว่า เป็นการจ่าย เพื่อค่าตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติหรือไม่ หากจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงาน ต้องถือว่าเป็นค่าจ้างตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งต้องนำมาคำนวณค่าชดเชย ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด แต่ถ้าจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่นเพื่อจูงใจในการทำงาน เช่น เบี้ยขยัน  หรือเพื่อช่วยเหลือการศึกษาบุตร ฯลฯ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง

 

-   กรณีตามปัญหาที่ถาม หากเป็นการจ่ายเงินเท่ากันทุกเดือนและจ่ายเป็นประจำ ศาลฎีกาเคยพิพากษาว่า กรณีนี้ต้องสันนิษฐานว่าเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงาน  จึงถือเป็นค่าจ้าง  แต่ถ้ามีการระบุวัตถุประสงค์ในการจ่ายไว้อย่างชัดเจนว่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ศาลฎีกาก็เคยพิพากษาว่าไม่เป็นค่าจ้าง  ดังนั้น การจะสรุปว่าเป็นค่าจ้างหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในการนำสืบถึงวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงินดังกล่าว

  Go Top
เมื่อลูกจ้างพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง นายจ้างต้องทำอย่างไรบ้าง
 

กรณีลูกจ้างพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง นายจ้างต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. แจ้งการออกจากงานภายใน 15 วันของเดือนถัดไป โดยใช้แบบหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09) กับ

      สำนักงานประกันสังคม

  2. ให้นายจ้างออกหนังสือรับรองการทำงานและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ลูกจ้างที่พ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง

  3. ให้นายจ้างดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อออกจากงานกรณีลูกจ้างลาออกจากงาน เลิกจ้าง ให้นายจ้างแจ้ง

      การออกจากงานภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไปโดยใช้แบบหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09) กับสำนัก

      งานประกันสังคม

 

 

  Go Top
สวัสดิการที่บริษัทจัดให้เพิ่มเติมสามารถยกเลิกภายหลังได้หรือไม่
 
 
-  หากบริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมจนกลายเป็นสภาพการจ้างไปแล้ว  จะยกเลิกภายหลังไม่ได้ เว้นแต่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
   เกี่ยวกับสภาพการจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
  Go Top
สวัสดิการที่นายจ้างจ่ายเป็นเงินและจ่ายเป็นประจำเพื่อเป็นการจูงใจในการทำงานถือเป็นค่าจ้างที่ต้องนำมารวมกับฐานเงินเดือนเพื่อคำนวณค่าล่วงเวลา (สำหรับพนักงานที่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา) และค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างหรือไม่
 

-   การที่จะพิจารณาว่า เงินใดเป็นค่าจ้างหรือไม่  ต้องพิจารณาที่วัตถุประสงค์ในการจ่ายว่า เป็นการจ่าย เพื่อค่าตอบแทนการทำงานในเวลาทำงาน

    ปกติหรือไม่ หากจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงาน ต้องถือว่าเป็นค่าจ้างตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งต้องนำ

    มาคำนวณค่าชดเชย ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด แต่ถ้าจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่นเพื่อจูงใจในการทำงาน เช่น เบี้ยขยัน  หรือเพื่อช่วยเหลือการศึกษาบุตร ฯลฯ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง

-   กรณีตามปัญหาที่ถาม หากเป็นการจ่ายเงินเท่ากันทุกเดือนและจ่ายเป็นประจำ ศาลฎีกาเคยพิพากษาว่า กรณีนี้ต้องสันนิษฐานว่าเป็นการจ่ายเพื่อ

    ตอบแทนการทำงาน  จึงถือเป็นค่าจ้าง  แต่ถ้ามีการระบุวัตถุประสงค์ในการจ่ายไว้อย่างชัดเจนว่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ศาลฎีกาก็เคยพิพากษาว่า

    ไม่เป็นค่าจ้าง  ดังนั้น การจะสรุปว่าเป็นค่าจ้างหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในการนำสืบถึงวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงินดังกล่าว

  Go Top
สวัสดิการที่บริษัทจัดให้เพิ่มเติมสามารถยกเลิกภายหลังได้หรือไม่
  หากบริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมจนกลายเป็นสภาพการจ้างไปแล้ว  จะยกเลิกภายหลังไม่ได้ เว้นแต่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
  Go Top
บริษัทสามารถออกระเบียบให้พนักงานรายเดือนที่ลาป่วยต้องยื่นใบรับรองแพทย์ มิฉะนั้นจะถูกหักค่าจ้าง ทำได้หรือไม่ อย่างไร
 
    ไม่สามารถทำได้ เพราะ กฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงหากลูกจ้างลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ หากลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองแพทย์ได้ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ
  Go Top
เมื่อลูกจ้างพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง นายจ้างต้องทำอย่างไรบ้าง
 

กรณีลูกจ้างพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง นายจ้างต้องดำเนินการ ดังนี้

    1. แจ้งการออกจากงานภายใน 15 วันของเดือนถัดไป โดยใช้แบบหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09) กับสำนักงาน

        ประกันสังคม

    2. ให้นายจ้างออกหนังสือรับรองการทำงานและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ลูกจ้างที่พ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง

    3. ให้นายจ้างดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อออกจากงานกรณีลูกจ้างลาออกจากงาน เลิกจ้าง ให้นายจ้างแจ้งการออกจาก

        งานภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไปโดยใช้แบบหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09) กับสำนักงานประกันสังคม

 

 

  Go Top
บริษัทจะหักเงินค่าจ้างในวันที่ลูกจ้างรายวันไม่มาทำงานได้หรือไม่ อย่างไร
  เงินค่าจ้าง เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานสำหรับลูกจ้างรายวัน กรณีที่ลูกจ้างรายวันไม่มาทำงานหรือขาดงาน นายจ้างไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ เท่าที่ลูกจ้างไม่มาทำงาน ทั้งนี้เพราะสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทน คือต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ชำระหนี้ซึ่งกันและกัน เมื่อลูกจ้างไม่ชำระหนี้โดยการมาทำงานให้นายจ้างตามสัญญา  นายจ้างก็ไม่ต้องชำระหนี้ตอบแทนโดยการจ่ายค่าจ้างให้เช่นเดียวกัน ตามหลัก No work  no pay
  Go Top
การกำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถานประกอบกิจการจำเป็นต้องเหมือนกันทุกปีหรือไม่
 
ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกปี แต่นายจ้างต้องพิจารณากำหนดวันหยุดตามประเพณี จากวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดทางศาสนา
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น โดยรวมกับวันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคม) และไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน
  Go Top
กรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สืบเนื่องจากการทำงาน ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลตามบัตรฯ ได้ต้องทำอย่างไร
  ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สืบเนื่องจากการทำงาน  สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยผู้ประกันตนหรือญาติจะต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ทราบโดยด่วน เพื่อจะได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อไป สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งภายใน 72 ชั่วโมงสามารถเบิกคืนได้ตามหลักเกณฑ์ประกาศกำหนดเรื่องการใช้สิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของสำนักงานประกันสังคม
  Go Top
กรณีพนักงานเข้าทำงานเป็นพนักงานรายเดือน ในบริษัทเพียง 15 วัน และลาออก บริษัทต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ อย่างไร
 
นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างตามส่วนของค่าจ้างรายเดือนรวมวันหยุด ให้กับลูกจ้าง
  Go Top
นายจ้างจ่ายเงินโบนัสประจำปีน้อยกว่าปีก่อนๆ ทำได้หรือไม่
 

การจ่ายโบนัสประจำปีถือเป็นเรื่องสวัสดิการ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไม่ได้มีข้อกำหนดไว้ ทั้งนี้ ต้องดูว่ามีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เรื่อง การจ่ายโบนัสไว้หรือไม่อย่างไร หากไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเรื่องนี้ไว้ นายจ้างก็มีสิทธิที่จะกำหนดการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับลูกจ้างได้ แต่หากมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในเรื่องการจ่ายโบนัส นายจ้างต้องจ่ายตามข้อตกลงนั้น หากจ่ายน้อยกว่าที่ตกลงกันไว้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน

  Go Top
กรณีพนักงานรายเดือนมาทำงานในวันหยุด ตั้งแต่เวลา 13.00 - 20.00 น. บริษัทต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร
 
    ให้พิจารณาจากเวลาทำงานปกติถ้าเกินจากช่วงเวลาทำงานปกติเป็นค่าล่วงเวลาในวันหยุด ในกรณีนี้ หากเวลาทำงานปกติ            คือ 08.00 - 17.00 น. บริษัทต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มขึ้นจากค่าจ้าง 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ตั้งแต่เวลา  13.00 – 17.00 น. และจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุด 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น.
  Go Top
นายจ้างสามารถลงโทษทางวินัยกับลูกจ้างโดยลดค่าจ้าง หากลูกจ้างกระทำความผิดร้ายแรงได้หรือไม่
 
    นายจ้างไม่สามารถลดค่าจ้างได้ หากลูกจ้างทำความผิดร้ายแรงให้ลูกจ้างทำหนังสือยินยอมให้ลดค่าจ้าง แต่ทั้งนี้ต้องมีระบุในข้อบังคับการทำงานว่าเป็นโทษทางวินัย
  Go Top
บริษัทจะเลื่อนวันหยุดตามประเพณี (วันที่ 1 พฤษภาคม) เนื่องจากมีงานด่วน สามารถทำได้หรือไม่ (พนักงานให้ความยินยอมแล้ว)
 

แม้พนักงานจะให้ความยินยอมบริษัทจะเลื่อนวันหยุดมิได้ยกเว้นงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2541) ได้แก่ งานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ ร้านขายอาหารร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล และสถานบริการการท่องเที่ยว งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร งานขนส่ง และงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน ให้นายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่าจะหยุดในวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือนายจ้างจะจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้ก็ได้

ในกรณีนี้ หากบริษัทมิได้ประกอบธุรกิจในงานตามที่กฎกระทรวงกำหนด และบริษัทมีงานด่วนที่ต้องให้พนักงานมาทำงานในวันหยุด (วันที่ 1 พฤษภาคม) ต้องได้รับความยินยอมทำงานในวันหยุดจากลูกจ้างและนายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้กับลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

 

  Go Top
การนับอายุงานและการนับวันหยุดพักผ่อนประจำปีควรนับอย่างไร
 

-     การนับอายุงานนับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงาน

-     การนับวันหยุดพักผ่อนประจำปีนั้น พิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 30 ระบุว่า ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวันทำงานโดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน   สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานยังไม่ครบหนึ่งปี  นายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างโดยคำนวณให้ตามส่วนก็ได้

 

  Go Top
กรณีพนักงานหญิงมีครรภ์ทำงานตำแหน่งธุรการ เดินเอกสารในสายการผลิตสามารถทำงานล่วงเวลาได้หรือไม่
  สามารถทำได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 39/1 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจ้างอาจให้ลูกจ้างนั้นทำงานล่วงเวลาในวันทำงานได้เท่าที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป
  Go Top
กรณีสถานประกอบกิจการเลื่อนวันหยุดประเพณีไปหยุดในวันทำงานอื่นแทนทำได้หรือไม่ โดยไม่ต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณี
 

     ในแต่ละปีสถานประกอบกิจการต้องประกาศวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้า ปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ ในกรณีนี้ไม่สามารถเลื่อนวันหยุดได้ และหากนายจ้างให้ลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเพิ่มอีก 1 เท่า 

  Go Top
การเลื่อนวันหยุดตามประเพณีเนื่องจากมีงานเร่งด่วนทำได้หรือไม่ โดยพนักงานให้ความยินยอม
 
ถึงแม้พนักงานจะให้ความยินยอมให้บริษัทเลื่อนวันหยุด แต่หากบริษัทมิได้ประกอบกิจการประเภทโรงแรม สถานมหรสพ               ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล สถานบริการ การท่องเที่ยว งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร          งานขนส่ง และงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดเสียหายแก่งานแล้ว บริษัทจะเลื่อนวันหยุดมิได้ หากบริษัทฯ มีงานด่วนให้ลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดตามประเพณี ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนและต้องจ่ายค่าทำงาน     ในวันหยุดให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย
  Go Top
การเลิกจ้างพนักงาน (ทดลองงาน) ก่อนกำหนดสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
 

เนื่องจากกฎหมายบัญญัติให้สัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่กำหนดระยะเวลา  ดังนั้น การเลิกจ้างพนักงาน(ทดลองงาน) ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเลิกจ้างพนักงานทั่วไปที่มีการจ้างโดยไม่กำหนดระยะเวลา  ซึ่งสามารถกระทำได้ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1.      กรณีลูกจ้างกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 119 หรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 119 แม้ลูกจ้างจะทำงานครบ 120 วัน

2.      กรณีลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดตามข้อ 1. นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและอาจจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างด้วยหากลูกจ้างทำงานครบ 120 วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118

  Go Top
กรณีลูกจ้างยื่นหนังสือลาออก นายจ้างสามารถอนุมัติให้ออกก่อนกำหนดในหนังสือลาออกได้หรือไม่ อย่างไร
 

นายจ้างสามารถอนุมัติให้ลูกจ้างออกก่อนกำหนดในหนังสือลาออกได้ แต่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างจนถึงวันที่ลูกจ้างประสงค์จะลาออก

  Go Top
กรณีลูกจ้างทำหนังสือยินยอมให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เพื่อใช้หนี้แทนคนอื่น สามารถทำได้หรือไม่
 
นายจ้างจะหักค่าจ้างลูกจ้างได้เพียง ๕ กรณี  ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กล่าวคือ (๑) ชำระค่าภาษีเงินได้ตามจำนวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือชำระเงินอื่นตามที่กฎหมายกำหนด (๒) ชำระค่าบำรุงสหภาพ... (๓) ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์... (๔) เป็นเงินประกัน หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้าง  ซึ่งลูกจ้างได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง... (๕) เป็นเงินสะสม.. สำหรับการหักตาม (๓) และ (๔) ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง และ      การหักตาม (๒)-(๕) ในแต่ละกรณีห้ามมิให้หักเกินร้อยละสิบ  และจะหักรวมกันได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ... เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ดังนั้นกรณีตามคำถามแม้ลูกจ้างจะทำหนังสือยินยอม  แต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดก็หักไม่ได้
  Go Top
ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ สามารถเลื่อนไปหยุดชดเชยในวันอื่นที่ไม่ใช่วันทำงานถัดไปได้หรือไม่
 
ตามกฎหมายปัจจุบันต้องไปหยุดในวันทำงานถัดไป แต่มีข้อยกเว้นตามกฎกระทรวงที่ลักษณะของงานที่อยู่ในกฎกระทรวงว่า   ลักษณะงานนั้นจะหยุดชดเชยในวันใดก็ได้ หรือให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าทำงานในวันหยุดก็ได้ แต่เฉพาะงานที่กำหนด       ไว้ในกฎกระทรวงเท่านั้น นอกจากนั้นต้องไปหยุดชดเชยในวันทำงานถัดไปเท่านั้น ซึ่งถ้าไม่หยุดก็ต้องจ่ายเป็นค่าทำงานในวันหยุด
  Go Top
การพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง ต่างกับการเลิกจ้าง หรือไม่
 
การพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง หมายถึง การที่ลูกจ้างขาดจากความเป็นลูกจ้างหรือขาดนิติสัมพันธ์กับนายจ้าง  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในหลาย ๆ กรณี เช่น ลูกจ้างลาออก ลูกจ้างถึงแก่กรรม หรือลูกจ้างถูกนายจ้างเลิกจ้าง ฯลฯ แต่การเลิกจ้าง หมายถึง การที่นายจ้างตัดนิติสัมพันธ์กับลูกจ้าง ดังนั้นการเลิกจ้างจึงเป็นเพียงเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกจ้างพ้นจากการเป็นลูกจ้างเท่านั้น
  Go Top
หากพนักงานต้องการขอลาพักร้อนเพียง 2 ชั่วโมง ซึ่งไม่ตรงตามแนวปฏิบัติของบริษัทที่กำหนดให้ลาพักร้อนครั้งละอย่างน้อย 1 วัน จะอนุญาตให้พนักงานลาพักร้อนเพียง 2 ชั่วโมงตามที่ขอได้หรือไม่
   วันพักร้อนหรือวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่ใช่วันลาแต่เป็นวันหยุด  ซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ทำงานครบหนึ่งปีมีสิทธิลาพักผ่อนไม่น้อยกว่าปีละหกวัน”  ดังนั้น นายจ้างจะกำหนดเงื่อนไขในการจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้ลูกจ้างอย่างไรก็ได้  เมื่อนายจ้างกำหนดว่า การหยุดพักผ่อนประจำปี  นายจ้างจะจัดให้ครั้งละไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  ก็ต้องเป็นไปตามนั้น  ในกรณีที่ลูกจ้างขอหยุดเพียง 2 ชั่วโมง ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด  บริษัทหรือนายจ้างจึงมีสิทธิที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้
  Go Top
ลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี ในวันที่ 1 ส.ค.2552 มีสิทธิลาวันหยุดพักร้อนหรือวันหยุดพักผ่อนประจำปี ในปี 2552 ได้กี่วัน (ระเบียบบริษัทได้กำหนดสัดส่วนวันหยุดพักร้อนทุก 4 เดือนหยุดได้ 2 วัน) ซึ่งลูกจ้างได้ร้องว่ามีสิทธิลาพักร้อนได้ รวม 8 วันครึ่ง ใช่หรือไม่
  เมื่อครบ 1 ปี ในวันที่ 1 ส.ค. 2552 ลูกจ้างก็จะได้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน แต่เมื่อบริษัทตัดรอบวันหยุดพักผ่อนประจำปีถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2552 ดังนั้นพนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวจะได้สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีถึงวันที่ 31 ธ.ค.2552 เท่ากับ 8 วันครึ่งตามที่ลูกจ้างท้วงมา
  Go Top
จ่ายเงินสมทบกี่เดือนจึงใช้สิทธิกรณีเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงานได้
  ได้รับสิทธิต่อเมื่อได้ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย
  Go Top
กรณีเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงานได้รับสิทธิอะไรบ้าง
  1. ค่าทำศพ 40,000 บาท
2. เงินสงเคราะห์ตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบก่อนถึงแก่ความตาย ดังนี้
 - ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี จัได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง
 - ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 5 เดือน
  Go Top
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube